Falco Auto Image 16.4

Falco Auto Image 16.4

Falco Software Company – 24,2MB – Freeware – Windows
Falco Auto Image offers new features that enhance the power of methods.

Loading from BMP, GIF(Animated), PNG, JPG, PSD, TIF, TGA, PCD. AVI files.
Saving in JPG, GIF(Animated), PNG, BMP, TIF, TGA, AVI formats.
Working with scaner.
Working with web camera.
Effects: Contrast, Brightness, Invert Colors, Blur, GrayScale, HSB Adjustment, Sharpen, Emboss, Crop, Lighting, Resize.
Print Preview and Printing.
Effects set loading from FCG files.
Effects set saving in FCG files.
Add text and time. Rotations. Flip. Swap RG, RB, BG colors.
File Next and Previous Loading.

Border and Mask are available.
Noise Reducing - complex methods.

AVI processing supporting.
AVI2GIF, GIF2AVI is supported.

Set Perspective, Uploding to External Server.

File Associtates are provided.

Falco Auto Image has a new user interface that simplifies workflow. The graphical interface makes Falco Auto Image easier to learn.

Useful features make Falco Auto Image an even more powerful image editing tool.

Tổng quan

Falco Auto Image là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Falco Software Company.

Phiên bản mới nhất của Falco Auto Image là 16.4, phát hành vào ngày 05/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Falco Auto Image đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 24,2MB.

Falco Auto Image Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Falco Auto Image!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại